انتصاب جناب آقای دکتر عباس حاج زین العابدینی به عنوان مدیر گروه الهیات

انتصاب جناب آقای دکتر عباس حاج زین العابدینی به عنوان مدیر گروه الهیاتانتصاب جناب آقای دکتر عباس حاج زین العابدینی را به عنوان مدیر گروه الهیات تبریک می گوییم و از زحمات صادقانه و خالصانه سرکار خانم دکتر سیمین اسفندیاری سپاسگزاریم.