ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر جعفر توکلی

ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر جعفر توکلیجناب آقای دکتر جعفر توکلی، ارتقاء جنابعالی را به مرتبه دانشیاری تبریک می گوییم.