ارتقاء جناب آقای دکتر جهانگیر امیری به مرتبه استادی

ارتقاء جناب آقای دکتر جهانگیر امیری به مرتبه استادیجناب آقای دکتر جهانگیر امیری

ارتقاء جنابعالی را به مرتبه استادی صمیمانه تبریک میگوییم و برایتان سلامت و سعادت آرزو داریم.

 

مدیریت دانشکده