آدرس در فوتر

آدرس در فوترکرمانشاه2، طاق بستان، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن مرکزی-34265027-083

info [at] razi.ac.ir