ادامه روند پیشرفت پروژه های عمرانی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ادامه روند پیشرفت پروژه های عمرانی در دانشکده ادبیات و علوم انسانیادامه روند پیشرفت پروژهای عمرانی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تالار فرهنگ و ادب دانشکده

 

 

حوض دانشکده

 

 

محوطه سازی دانشکده