اداری مالی-دانشکده ادبیات

اداری مالی-دانشکده ادبیاتمعاونت اداری و مالی دانشکده

دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه
 
تلفن:4283908(831)98+