ابوذر قاسمی

ابوذر قاسمیبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای ابوذر قاسمی دانشجوی رشته ادبیات عرب در تاریخ  دوشنبه ۹8/6/25 ساعت 8:30 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.