آئین نامه آموزشی کلیه مقاطع

آئین نامه آموزشی کلیه مقاطعردیف

عنوان

فایل

1

کارشناسی - وردیهای 90 و ماقبل

2

کارشناسی - ورودیهای 91 و 92

3

کارشناسی - ورودیهای 93 و ما بعد

4

ارشد - وردیهای 93 و ماقبل

5

ارشد - ورودیهای 94 و ما بعد

6

دکتری - ورودیهای 94 و ماقبل

7

دکتری - ورودیهای 95 و ما بعد