نمایشگر یک مطلب

برنامه ورودی های جدید  گروه حقوق و تاریخ ترم دوم 97-98

کارشناسی حقوق
نیمسال دوم  سال تحصیلی98/97 کارشناسی      

 

کارشناس ارشد حقوق
نیمسال دوم  سال تحصیلی98/97 کارشناسی ارشد

 

 

کارشناس ارشد تاریخ
نیمسال دوم  سال تحصیلی98/97 کارشناسی ارشد