مدیر گروه

استادیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی

تاریخچه

تاریخ تاسیس:1367


برنامه های جاری و آتی: تلاش جهت ارتقای سطح علمی-آموزشی استادان و دانشجویان، ایجاد زمینه ارتقاء سطح پژوهش استادان و دانشجویان،ایجاد گرایشهای جدید در دوره ارشد و دکتری، متناوب نمودن موضوع پایان نامه های ارشد و رساله های دکتری با نیازهای روز جامعه


رشته های موجود:

در مقطع کارشناسی:  زبان و ادبیات فارسی 

 کارشناسی ارشد: ادبیات محض، ادبیات تطبیقی، ادبیات پایداری و ادبیات روایی

دکتری: زبان و ادبیات فارسی

کارشناس گروه
نام و نام خانوادگی: محمد صادق مرادی

تحصیلات:کارشناسی ارشد اقتصاد
پست الکترونیکی:m.s.moradi۵۸@gmail.com