کارپرداز

 

            کارپرداز دانشکده ادبیات وعلوم انسانی                        

            اسماعیل فرجی

            تلفن: 08334283905

            پست الکترونیکی: -