رئیس دانشکده

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

دکتر مجتبی بیگلری 

تلفن:34265027-083
فکس:34265027-083
                  

 

تحصیلات:

- دیپلم اقتصاد اجتماعی – کرمانشاه

- کارشناسی الهیات – دانشگاه  تهران

- کارشناسی ارشد الهیات(علوم قرآن و حدیث)-دانشگاه تربیت مدرس تهران

- دکتری الهیات (کلام)-تربیت مدرس دانشگاه قم

مسئولیت ها :

     - مدیر کل فرهنگی دانشگاه  

-  معاون اداری مالی

- مدیر گروه الهیات دو دوره  

- مدیر کل آموزشی دانشگاه

- معاون آموزشی دانشکده   

-    رئیس دانشکده    

 - عضویت در شوراها و کمیته های مختلف در دانشگاه و خارج از دانشگاه

- راهنمایی و مشاوره دهها پایان نامه تحصیلات تکمیلی

معاون پژوهشی و اجرایی

معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

 

 دکتر حسن ذوالفقاری 

تلفن:08334267633
پست الکترونیکی: h.zolfaghari[at]razi.ac.ir  
                                                                         

 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

 

           معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی                          

            دکتر شهریار همتی

            تلفن:08334267125

            پست الکترونیکی: sh.hemati[at]yahoo.com    

                  

                                        

                                      

 

مسئول دفتر حوزه ریاست

 

 

 

            جهانبخش خدایاری

            تلفن:08334265027