جستارهای داستانی در ادب فارسی

مطالعات زبان‌ها و گویش‌های غرب ایران

جغرافیا و پایداری محیط

کاوش نامه ادبیات تطبیقی