معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 دکتر شهریار همتی

 دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب

 تلفن : 

 پست الکترونیکی : sh.hemati[at]yahoo.com

 

درباره معاونت آموزشی

کلیه امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشجویان در تمام مقاطع تحصیلی اعم از کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری از زمان ورود تا فارغ التحصیلی در حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده انجام می‌شود.این امور شامل انتخاب واحد، تشکیل کلاسها، امتحانات، تطبیق واحد،برنامه هفتگی،تغییر رشته، میهمانی، انتقال، انصراف، فارغ التحصیلی، تصویب پروپوزال،دفاع از پایانامه یا رساله و سایر امور است.حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده، امور آموزشی دانشجویان را از طریق اداره آموزش دانشکده و گروه های شش گانه آموزشی پیگیری می‌کند.اداره آموزش دانشکده متشکل از یک نفر مسئول آموزش و چند نفر کارشناس آموزش است.گروه های شش گانه دانشکده نیز هر کدام یک نفر مدیر گروه و یک نفر کارشناس دارند که با همکاری یکدیگرو اداره آموزش دانشکده، .ظیفه پیگیری امور آموزشی دانشجویان را بر عهده دارند.دانشجویان عزیز برای پیگیری امور آموزشی خود ابتدا به کارشناس و مدیر گروه خود و در صورت نیاز به مسئول و یا کارشناسان اداره آموزش دانشکده مراجعه می‌نمایند.برای انجام نهایی کارها در صورت ضرورت ،عزیزان گروه ‌ها و اداره آموزش دانشکده، دانشجویان را به معاون آموزشی دانشکده معرفی می‌نمایند.