مدیر گروه الهیات و معارف اسلامی

دکتر عباس حاج زین العابدینی

ایمیل: a.hzein [at] razi.ac.ir

شماره تلفن:08334283911

 

 انتقال به گروه

 

مدیر گروه زبان انگلیسی

دکتر شهاب مرادخانی

 

ایمیل: s.moradkhani[at]razi.ac.ir

 

شماره تلفن: 08334282913

 

مدیر گروه زبان و ادبیات عرب

دکتر جهانگیر امیری

ایمیل: jahnger.amiri [at] yahoo.com

شماره تلفن: 

 

 انتقال به گروه

 

مدیر گروه جغرافیا

دکتر ایرج جباری

ایمیل: iraj.jabbaria [at] razi.ac.ir

شماره تلفن:08334283907

 

انتقال به گروه 

 

گروه زبان و ادبیات فارسی

دکتر خلیل بیگ زاده

ایمیل: kbaygzade [at] yahoo.com

شماره تلفن:

 

 انتقال به گروه

 

مدیر گروه حقوق

دکتر علی طهماسبی

ایمیل: a.tahmasebi.7[at]gmail.com

شماره تلفن:

 

 انتقال به گروه