مدیر گروه الهیات و معارف اسلامی

دکتر عباس حاج زین العابدینی

ایمیل: a.hzein@razi.ac.ir

شماره تلفن:08334283911

 

 

 

مدیر گروه زبان انگلیسی

دکتر کورش صابری

ایمیل: saberi50k@yahoo.com

شماره تلفن:

 

 

 

مدیر گروه زبان و ادبیات عرب

دکتر شهریار همتی

ایمیل: sh.hemati@yahoo.com

شماره تلفن: 08334283910

 

 

 

مدیر گروه جغرافیا

دکتر ایرج جباری

ایمیل: iraj.jabbari@razi.ac.ir

شماره تلفن:08334283907

 

 

 

گروه زبان و ادبیات فارسی

دکتر خلیل بیگ زاده

ایمیل: kbaygzade@yahoo.com

شماره تلفن:

 

 

 

مدیر گروه حقوق

دکتر علی طهماسبی

ایمیل: a.tahmasebi.7@gmail.com

شماره تلفن: