نمودار فعالیت های پژوهشی دانشکده

 

 

تعداد مقالات ISI چاپ شد توسط اعضای هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی طی سال های 1390 تا 1397

 

 

 

 

 

تعداد مقالات SCOPUS چاپ شده توسط اعضای هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی طی سال های 1390 تا 1397

 

 

 

 

 

تعداد مقالات علمی-پژوهشی چاپ شده توسط اعضای هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی طی سالهای 1390 تا 1397

 

 

 

 

 

تعداد مقالات فاقد نمایه معتبر علمی چاپ شده توسط اعضای هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی طی سال های 1390 تا 1397

 

 

 

 

 

تعداد مقالات همایشی چاپ شده توسط اعضای هیات علمی ادبیات و علوم انسانی طی سال های 1390 تا 1397

 

 

 

 

 

تعداد کتاب های چاپ شده توسط اعضای هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی طی سال های 1390 تا 1397