دروس ارائه شده

نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
فلسفه اسلامی 1 2424011 4 کارشناسی فلسفه 01 عباس حاج زین العابدینی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00)
منطق جدید 2424378 2 کارشناسی ارشد فلسفه 01 اسداله آژیر هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/20 (10:00 - 12:00)
مبانی جغرافیای اقتصادی 2422072 2 کارشناسی جغرافیا 01 جعفر توکلی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 10:00)
تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی (با تکیه بر تاثیر متقابل ایران واسلام ) 2428009 2 کارشناسی ارشد تاریخ 01 روح اله بهرامی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 10:00)
شناخت روش های تحقیق در سمینار 2428001 2 کارشناسی ارشد تاریخ 01 سجاد دادفر هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/24 (08:00 - 10:00)
فلسفه تاریخ 2428003 2 کارشناسی ارشد تاریخ 01 روح اله بهرامی هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 10:00)
ملل ونحل با تکیه بر مسائل اجتماعی وسیاسی 2428014 2 کارشناسی ارشد تاریخ 01 روح اله بهرامی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 10:00)
نقد وبررسی تاریخ اسلام تا پایان عباسیان 2428013 2 کارشناسی ارشد تاریخ 01 سجاد دادفر هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/22 (08:00 - 10:00)
نقد وبررسی متون تاریخی 2428002 2 کارشناسی ارشد تاریخ 01 روح اله بهرامی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 10:00)
نمایش 1,661 - 1,669 از 1,669 نتیجه
از 84