دروس ارائه شده

نمایش 1,661 - 1,680 از 1,962 نتیجه
از 99
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
نمونه های شعر ساده 2418019 2 کارشناسی زبان انگلیسی 02 پدرام لعل بخش هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/26 (10:00 - 12:00)
نمونه های نثر ساده 2418018 2 کارشناسی زبان انگلیسی 02 ناصر ملکی هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00)
نمونه های نثر ساده 2418018 2 کارشناسی زبان انگلیسی 01 ناصر ملکی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00)
هیدرواقلیم حوضه‌های آبریز ایران 2422492 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 01 امان اله فتح نیا هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00)
واژه‌شناسی و معادل‌گزینی در ترجمه 2416087 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 مریم رحمتی هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00)
ادبیات تطبیقی 2416233 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 وحید سبزیانپور هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/23 (14:00 - 16:00)
ادبیات داستانی 2416397 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 علی سلیمی قلعه ئی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/29 (14:00 - 16:00)
ادبیات مغرب و اندلس 2416394 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 علی دودمان کوشکی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/21 (14:00 - 16:00)
شعر دوره معاصر 2416391 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 مجید محمدی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/18 (10:00 - 12:00)
شعر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی 2416387 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 شهریار همتی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00)
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی-جغرافیا 2422464 2 کارشناسی جغرافیا 01 آئیژ عزمی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/25 (08:00 - 10:00)
نثر دوره معاصر 2416392 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 مریم رحمتی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00)
نثر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی 2416388 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 یحیی معروف هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00)
فلسفه غرب (2) 2424377 2 کارشناسی ارشد فلسفه 01 سیمین اسفندیاری هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (10:00 - 12:00)
فلسفه اشراق (1) 2424376 2 کارشناسی ارشد فلسفه 01 اسداله آژیر هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/22 (10:00 - 12:00)
فلسفه مشاء( 1) 2424371 2 کارشناسی ارشد فلسفه 01 عباسعلی منصوری سرابی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/31 (10:00 - 12:00)
فلسفه ملاصدرا (2) 2424374 2 کارشناسی ارشد فلسفه 01 عباس حاج زین العابدینی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (10:00 - 12:00)
تاریخ فلسفه اسلامی 3 2424060 2 کارشناسی فلسفه 01 عباسعلی منصوری سرابی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/04/01 (10:00 - 12:00)
تاریخ فلسفه غرب 3 2424061 2 کارشناسی فلسفه 01 سیمین اسفندیاری هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/28 (10:00 - 12:00)
حکمت اشراق 1 2424063 2 کارشناسی فلسفه 01 اسداله آژیر هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00)
نمایش 1,661 - 1,680 از 1,962 نتیجه
از 99