دبیرخانه

وحید گشتاسبی

ایمیل:

شماره تلفن:

 

  وظایف دبیرخانه

 

 با توجه به اینکه دبیر خانه یکی از کاربردی ترین واحدهای موجود در هر سازمان می باشد؛ وظایفش را به شرح ذیل به استحضار می رساند:

1.ثبت نامه ها

2.ارسال نامه ها

3.دریافت نامه ها

4.نگارش نامه ها

5.ویراستاری نامه ها

6.یادآوری پس از ارجاع وپیگیری نامه ها

7.تحویل پرونده های محرمانه به اشخاص در نظر گرفته سازمان

8.تنظیم وتایپ نامه های مربوط به کار پردازی دانشکده

9.کنترل دفتر اندیکاتور(اتوماسیون)

10.تهیه  وتکمیل وبایگانی پرونده مربوط به کارکنان واعضاء هیأت علمی

11.انجام بیش از 90درصد کارهای مربوط به آموزش وتحصیلات تکمیلی دانشکده از قبیل تایپ وتنظیم دعوت نامه های مربوط به پایان نامه- تنطیم فرم هزینه جدول داوران- پر کردن فرم حق الزحمه داوران- نامه نماینده تحصیلات تکمیلی- تنظیم نامه های مربوط به غیبت اساتید وغیره- توضیع فرم غیبت های اساتید به گروهها.