جدول فعالیت های پژوهشی دانشکده

فرصت مطالعاتی

کتاب

(ویرایش)

کتاب

(گردآوری)

کتاب

(ترجمه)

کتاب

(تالیف)

مقاله همایش(ملی-بین المللی)

سایر مقالات داخلی

سایر مقالات خارجی

مقاله علمی ترویجی

مقاله علمی-پژوهشی

مقاله

SCOPUS

 

 

مقاله

ISI

سال

0

2

1

0

1

9

2

0

0

5

0

0

1390

0

4

2

0

4

31

5

0

0

11

0

0

1391

0

2

2

2

14

6

4

0

0

17

0

0

1392

0

2

1

0

1

6

7

1

0

24

0

0

1393

0

0

0

0

0

21

2

0

0

29

0

1

1394

0

0

0

1

1

16

9

0

1

34

0

0

1395

0

0

0

0

0

49

5

0

2

30

0

0

1396

0

0

0

0

0

8

2

0

0

15

0

0

1397

0

10

6

12

21

146

36

1

3

115

0

1

مجموع

آمار فعالیتهای پژوهشی گروه زبان و ادبیات فارسی طی سال­های  1390 تا 1397


 

 

 

فرصت مطالعاتی

کتاب

(ویرایش)

کتاب

(گردآوری)

کتاب

(ترجمه)

کتاب

(تالیف)

مقاله همایش(ملی-بین المللی)

سایر مقالات داخلی

سایر مقالات خارجی

مقاله علمی ترویجی

مقاله علمی-پژوهشی

مقاله

SCOPUS

 

 

مقاله

ISI

سال

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

1390

0

0

0

0

3

2

1

0

0

9

0

0

1391

0

0

0

0

4

0

1

0

0

16

0

0

1392

0

0

1

0

5

6

9

0

2

48

1

0

1393

0

0

0

2

11

3

7

0

1

49

1

1

1394

0

0

0

1

3

21

11

0

4

41

0

0

1395

0

0

2

1

3

17

4

0

3

40

0

0

1396

0

0

0

20

2

10

2

1

0

19

0

0

1397

0

0

0

24

31

59

35

1

10

205

2

1

مجموع

آمار فعالیتهای پژوهشی گروه زبان و ادبیات عرب طی سال­های  1390 تا 1397

 

 

 

 

فرصت مطالعاتی

کتاب

(ویرایش)

کتاب

(گردآوری)

کتاب

(ترجمه)

کتاب

(تالیف)

مقاله همایش(ملی-بین المللی)

سایر مقالات داخلی

سایر مقالات خارجی

مقاله علمی ترویجی

مقاله علمی-پژوهشی

مقاله

SCOPUS

 

 

مقاله

ISI

سال

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1390

0

0

0

0

0

1

0

0

0

6

5

0

1391

0

0

0

0

0

1

1

1

0

11

4

1

1392

0

0

0

1

2

5

0

14

0

27

8

1

1393

1

0

0

0

1

7

2

31

0

49

6

8

1394

0

0

0

1

2

5

2

5

0

41

16

3

1395

1

0

0

0

0

5

1

5

0

33

14

9

1396

2

0

0

1

0

0

1

1

0

32

14

6

1397

4

0

0

3

5

24

7

57

0

200

67

28

مجموع

آمار فعالیتهای پژوهشی گروه زبان و ادبیات انگلیسی طی سال­های  1390 تا 1397

 

 

 

 

فرصت مطالعاتی

کتاب

(ویرایش)

کتاب

(گردآوری)

کتاب

(ترجمه)

کتاب

(تالیف)

مقاله همایش(ملی-بین المللی)

سایر مقالات داخلی

سایر مقالات خارجی

مقاله علمی ترویجی

مقاله علمی-پژوهشی

مقاله

SCOPUS

 

 

مقاله

ISI

سال

0

0

0

0

0

1

0

0

0

4

0

0

1390

0

0

1

0

0

4

1

0

0

3

0

0

1391

0

0

0

0

2

7

2

0

0

14

0

0

1392

0

0

0

0

0

9

5

0

5

14

0

0

1393

0

0

0

0

2

8

3

0

1

14

0

0

1394

0

1

0

0

2

20

4

2

2

16

0

0

1395

0

1

0

0

5

46

7

0

2

16

0

0

1396

0

0

1

0

1

22

2

0

1

9

0

0

1397

0

2

2

0

12

117

24

2

11

90

0

0

مجموع

آمار فعالیتهای پژوهشی گروه الهیات طی سال­های  1390 تا 1397

 

 

 

 

طرح تحقیقاتی

کتاب

(ویرایش)

کتاب

(گردآوری)

کتاب

(ترجمه)

کتاب

(تالیف)

مقاله همایش(ملی-بین المللی)

سایر مقالات داخلی

سایر مقالات خارجی

مقاله علمی ترویجی

مقاله علمی-پژوهشی

مقاله

SCOPUS

 

 

مقاله

ISI

سال

1

0

0

1

1

12

0

0

0

10

0

0

1390

2

0

0

0

1

21

2

1

1

10

0

0

1391

1

1

0

1

1

25

1

1

0

20

2

3

1392

5

0

0

1

2

14

0

0

1

21

1

1

1393

0

0

0

1

3

32

1

0

0

25

2

3

1394

1

0

0

0

1

10

3

0

2

26

3

4

1395

1

0

0

1

3

9

1

1

0

22

2

1

1396

0

0

0

0

1

13

3

0

0

12

0

0

1397

11

1

0

5

13

126

11

3

4

146

10

12

مجموع

آمار فعالیتهای پژوهشی گروه جغرافیا طی سال­های  1390 تا 1397

 

 

 

 

فرصت مطالعاتی

کتاب

(ویرایش)

کتاب

(گردآوری)

کتاب

(ترجمه)

کتاب

(تالیف)

مقاله همایش(ملی-بین المللی)

سایر مقالات داخلی

سایر مقالات خارجی

مقاله علمی ترویجی

مقاله علمی-پژوهشی

مقاله

SCOPUS

 

 

مقاله

ISI

سال

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1390

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

1

0

1391

0

0

0

0

1

1

1

1

0

3

1

1

1392

0

0

0

0

2

3

0

0

0

5

1

1

1393

0

0

0

0

0

1

1

0

0

5

1

1

1394

0

2

0

2

0

1

1

0

0

7

4

1

1395

0

0

0

0

2

2

0

3

0

9

2

2

1396

0

0

1

0

1

6

0

3

0

13

5

4

1397

0

2

1

2

8

14

3

7

0

44

16

11

مجموع

آمار فعالیتهای پژوهشی گروه حقوق(رشته های حقوق و تاریخ اسلام) طی سال­های  1390 تا 1397

 

 

 

 

کتاب

(تالیف، ترجمه، ویرایش و گردآوری)

مقاله همایش(ملی-بین المللی)

مقالات داخلی و خارجی فاقد نمایه معتبر

مقاله علمی-پژوهشی

مقاله

SCOPUS

 

 

مقاله

ISI

سال

6

22

2

23

1

1

1390

17

59

10

40

6

0

1391

30

40

13

81

7

5

1392

18

43

36

139

11

3

1393

20

72

47

171

10

14

1394

16

73

37

165

23

8

1395

18

128

27

150

18

12

1396

28

59

15

100

19

10

1397

153

496

116

869

95

53

مجموع

آمار فعالیتهای پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی طی سال­های  1390 تا 1397