ترفیع سالانه

ردیف                     عنوان فایل pdf
1   آیین نامه ترفیعات - 1397
2   راهنمای اعطای ترفیع سالیانه - 1397
3   راهنمای ثبت خدمات اجرایی در سامانه - 1397
4   راهنمای ثبت فعالیت های فرهنگی در سامانه  - 1397
5   شیوه نامه ترفیع.فرهنگی - 1397

آیین نامه و فرم های انتشارات کتاب

ردیف                   عنوان فایل word فایل pdf
1   آیین نامه
2   فرم امتیاز کتاب
3   مدارک لازم برای استعلام ترجمه
4   مدارک لازم برای ترجمه
5   مدارک لازم برای تالیف
6   نامه انتشارات
7   تألیف
8   ترجمه
9   تعهد تحویل اثر
10

  فرایند پذیرش آثار درانتشارات دانشگاه رازی

11

  شیوه نامه جدید امتیاز کتاب سال 99

فایل راهنمای چگونگی دسترسی به تعداد استنادات و شاخص H، ارکید و گوگل اسکولار توسط عضو محترم هیأت علمی

ردیف                          عنوان فایل
1   نحوه مشاهده مستندات                                       
2   ارکید
3   گوگل اسکولار

شیوه نامه های پژوهشی

ردیف                     عنوان فایل pdf
1   بروزرسانی صفحه شخصی اساتید
2   راهنمای سامانه پژوهشی گلستان
3   راهنمای کم کردن حجم فایل
4   شیوه نامه برگزاری کارگاه علمی در دانشکده
5   نکات حائز اهمیت در ثبت فعالیت های پژوهشی سامانه گلستان 

پژوهشگر برتر

ردیف

                     عنوان

فایل word فایل pdf
1

 شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر در دانشگاه رازی دانشجویی - سال 1397

2

 شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر در دانشگاه رازی هیأت علمی - سال 1397

3   کاربرگ انتخاب پژوهشگر برتر 1397
4

 شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر در دانشگاه رازی دانشجویی - سال 1398

5

 شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر در دانشگاه رازی هیأت علمی - سال 1398

6   کاربرگ انتخاب پژوهشگر برتر 1398
7

 شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر در دانشگاه رازی دانشجویی - سال 1399

8

 شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر در دانشگاه رازی هیأت علمی - سال 1399

9   کاربرگ انتخاب پژوهشگر برتر 1399

فایل نشریات معتبر و نامعتبر داخلی و خارجی و ضریب تأثیرها

ردیف                          عنوان فایل
1  91 تا 95                                               
2  96 تا 97                                                                                                              

شیوه نامه و فرم های ارتقاء، تبدیل وضعیت و احتساب سنوات

ردیف                     عنوان فایل
1   فرم احتساب سنوات - 97
2   آیین نامه ارتقاء،تبدیل وضعیت و احتساب سنوات اعضاء هیات علمی 97
3   گزارش نامه علمی رازی 96-97
4   از پیمانی به رسمی آزمایشی - 97
5   از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی - 97

فرصت مطالعاتی

ردیف                    عنوان فایل pdf فایل word
1   جدول مقرری ارزی برای فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی
2   شیوه نامه فرصت مطالعاتی
3   گزارش نامه آیین نامه ارتقا
4   گزارش نامه فرصت مطالعاتی

پژوهانه

ردیف                          عنوان فایل
1  پژوهانه 91-95                                               
2  پژوهانه 96-97                                                                                                              
3  پژوهانه 97-98                                                                                                              
4  پژوهانه 98-99