مدیر امور عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

علیرضا فرهادی

ایمیل: a.farhadi256 [at] yahoo.com

شماره تلفن:08334265358

 

 

 

  شرح وظایف

 

1- دریافت دستور و برنامه کار از رییس واحد مربوطه

2- تأمین فضا و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری جهت ارائه خدمات بهتر

3- تأمین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان واساتید ودانشجویان

4- برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی

 5- برنامه ریزی و ارائه طرح های مربوط به کنترل و کاهش هزینه ها  و صرفه جویی در امور

6- سازماندهی ، تعیین شرح وظایف ، تقسیم کار ، تعیین حدود و تفویض اختیار در بین واحدهای تابعه

7- پیش بینی نیازهای دانشکده از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی

8- برنامه ریزی جهت واگذاری بخش خدماتی و پشتیبانی به بخش خصوصی

9- برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی ، انبارداری ، تعمیرات و تاسیسات

10- رسیدگی به امور مربوط به قراردادها ومناقصه ها و شرکت در جلسات آن

11- پیش بینی نیازهای تدارکاتی دانشکده و انجام اقدامات لازم

12- تایید مرخصی ومأموریت کارکنان تحت سرپرستی

 13- نظارت ، ارزشیابی و پیگیری حسن انجام کار واحد های ذیربط دانشکده شامل امور مالی، دبیرخانه، کتابخانه .آموزش خدمات ، انبار ، تاسیسات ،

14- برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاهای آموزشی جلسات، همایش ها و..

15- نظارت بر امور ابنیه. تاسیسات وساختمان وفضای سبزو محوطه سازی دانشکده

16- دریافت تقاضا های مربوط به سالن ها، آزمایشگاه ها، و سایر فضا ها، انعقاد قرارداد و اجاره سالن ها و ...

17- درخواست تجهیزات و امکانات آموزشی وپژوهشی مورد نیاز و مصرفی در دانشکده

18- هماهنگی برنامه های دانشجویی در سطح تشکل هاو پشتیبانی از مراسمات دانشجویی با هماهنگی مسئولین دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

19- پشتیبانی و هماهنگی در  برگزاری اردو های دانشجویی، کارمندی و ..                  

20- نظارت برنقل و انتقال اموال وسایل و تجهیزات اداری دانشکده

21- انجام کلیه اموری که توسط مسئولین مافوق اعلام گردد.