طاهره مجیدی پور ۹۸/۶/۱۰

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم طاهره مجیدی پور دانشجوی حقوق  در تاریخ  یکشنبه ۹8/6/10 ساعت ۱1 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

ولی رمضانی ۹۸/6/20

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای ولی رمضانی دانشجوی رشته ادبیات عرب در تاریخ جهار شنبه ۹8/6/20 ساعت ۱0 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

محمد رسول قنادی 98/6/23

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد رسول قنادی دانشجوی رشته حقوق در تاریخ  شنبه ۹8/6/23 ساعت ۱4 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

علی قادری 98/6/24

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای علی قادری دانشجوی رشته ادبیات انگلیسی در تاریخ  یکشنبه ۹8/6/24 ساعت 8 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

مریم عمرملی 98/6/24

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای مریم عمرملی دانشجوی رشته ادبیات انگلیسی در تاریخ  یکشنبه ۹8/6/24 ساعت ۱1 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

جمشید خسروی 98/6/24

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای جمشید خسروی دانشجوی رشته ادبیات فارسی در تاریخ  یکشنبه ۹8/6/24 ساعت ۱0 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

رضوان رسولی 98/6/25

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم رضوان رسولی دانشجوی رشته آموزش زبان انگلیسی در تاریخ  دوشنبه ۹8/6/25 ساعت 8 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

بهمن محمدی 98/6/25

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای بهمن محمدی دانشجوی رشته ادبیات فارسی در تاریخ  دوشنبه ۹8/6/25 ساعت 14 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

ابوذر قاسمی 98/6/25

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای ابوذر قاسمی دانشجوی رشته ادبیات عرب در تاریخ  دوشنبه ۹8/6/25 ساعت 8:30 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

هادی امجدیان 98/6/26

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای هادی امجدیان دانشجوی رشته جغرافیا در تاریخ سه شنبه ۹8/6/26 ساعت 11:30 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

نسیم حاجی 98/6/26

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم نسیم حاجی دانشجوی رشته جغرافیا در تاریخ سه شنبه ۹8/6/26 ساعت 14 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

مریم محمدیاری 98/6/26

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم مریم محمدیاری دانشجوی رشته علوم قرآنی در تاریخ سه شنبه ۹8/6/26 ساعت 10 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

انیس جدیدی 98/6/27

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم انیس جدیدی دانشجوی رشته جغرافیا در تاریخ چهارشنبه ۹8/6/27 ساعت 10 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

سارا بساطی 98/6/10

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم سارا بساطی دانشجوی رشته ادبیات فارسی در تاریخ  یکشنبه ۹8/6/10ساعت ۱1 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

علی شیرازی 98/6/23

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای علی شیرازی دانشجوی حقوق  در تاریخ  یکشنبه ۹8/6/23 ساعت 8 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

احمد پارسا 98/6/23

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای احمد پارسا دانشجوی رشته ادبیات فارسی در تاریخ  شنبه ۹8/6/23 ساعت ۱6 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

مصیب محمدی 98/6/24

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای مصیب محمدی دانشجوی رشته فقه و حقوق در تاریخ  یکشنبه ۹8/6/24 ساعت 8 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

عاطفه کماسی 98/6/24

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم عاطفه کماسی دانشجوی رشته ادبیات انگلیسی در تاریخ  یکشنبه ۹8/6/24 ساعت 14 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

پرشنگ عبدالهی 98/6/24

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم پرشنگ عبدالهی دانشجوی رشته ادبیات عرب در تاریخ  یکشنبه ۹8/6/24 ساعت ۱0 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

سهیل دلفانی 98/6/25

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای سهیل دلفانی دانشجوی رشته آموزش زبان انگلیسی در تاریخ  دوشنبه ۹8/6/25 ساعت 10 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

ملیحه حاتمی 98/6/25

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم ملیحه حاتمی دانشجوی رشته آموزش الهیات در تاریخ  دوشنبه ۹8/6/25 ساعت 14 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

سهیلا کرم پور 98/6/25

به اطلاع می رساند جلسه پیش دفاع خانم سهیلا کرم پور دانشجوی رشته ادبیات فارسی در تاریخ  دوشنبه ۹8/6/25 ساعت 10 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

ماندانا صوفی ۹۸/۶/26

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم ماندانا صوفی دانشجوی رشته باستان شناسی در تاریخ سه شنبه ۹8/6/26 ساعت 11 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

الهام رضایی 98/6/26

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم الهام صوفی دانشجوی رشته باستان شناسی در تاریخ سه شنبه ۹8/6/26 ساعت 19 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

زهره کولیوند 98/6/26

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهره کولیوند دانشجوی رشته فلسفه در تاریخ سه شنبه ۹8/6/26 ساعت 14 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

سحر مطلوبی 98/6/27

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم سحر مطلوبی دانشجوی رشته علوم قرآن در تاریخ چهارشنبه ۹8/6/27 ساعت 10 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

روشنک موحد 98/6/13

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم روشنک موحد دانشجوی رشته باستان شناسی در تاریخ چهارشنبه ۹8/6/13 ساعت 13 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

جواد صالحی 98/6/23

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامهآقای جواد صالحی دانشجوی حقوق  در تاریخ  شنبه ۹8/6/23 ساعت ۱0 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

هدایت روحانی 98/6/24

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای هدایت روحانی دانشجوی رشته ادبیات انگلیسی در تاریخ  یکشنبه ۹8/6/24 ساعت ۱0 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

صفورا پور جعفری ۹۸/۶/۲۴

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم صفورا پور جعفری دانشجوی رشته ادبیات انگلیسی در تاریخ  یکشنبه ۹8/6/24 ساعت ۱5 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

خلیل کهریزی 98/6/24

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای خلیل کهریزی دانشجوی رشته ادبیات فارسی در تاریخ  یکشنبه ۹8/6/24 ساعت 14:30 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

دادیار حامدی 98/6/24

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای دادیار حامدی دانشجوی رشته ادبیات فارسی در تاریخ  یکشنبه ۹8/6/24 ساعت ۱1 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

حامد پورحشمتی 98/6/25

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای حامد پور حشمتی دانشجوی رشته  ادبیات عرب در تاریخ  دوشنبه ۹8/6/25 ساعت 11 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

حامد حشمتی پور 98/6/25

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای حامد حشمتی پور دانشجوی رشته ادبیات عرب در تاریخ  دوشنبه ۹8/6/25 ساعت 10 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

فرشته علی بیگی 98/6/26

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم فرشته علی بیگی دانشجوی رشته الهیات در تاریخ سه شنبه ۹8/6/26 ساعت 10 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

راضیه کرد 98/6/26

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم راضیه کرد دانشجوی رشته ادبیات عرب در تاریخ سه شنبه ۹8/6/26 ساعت 10 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

مریم حسینی زرگوشی 98/6/26

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم مریم حسینی زرگوشی دانشجوی رشته ادبیات فارسی در تاریخ سه شنبه ۹8/6/26 ساعت 14 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

نسیم شاه محمدی 98/6/26

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم نسیم شاه محمدی دانشجوی رشته ادبیات فارسی در تاریخ سه شنبه ۹8/6/26 ساعت 16 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

سامان مصطفی پور ۹۸/۶/30

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای سامان مصطفی پور دانشجوی رشته باستان شناسی در تاریخ  شنبه ۹8/6/30 ساعت 10 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.