مهنوش رنجبر 98/11/6

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهنوش رنجبر دانشجوی رشته زبان و ادبیات عرب در تاریخ یکشنبه ۹8/11/6 در سالن اجتماعات شماره سه ساعت 14 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

مریم مرادی 98/11/8

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم مریم مرادی دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی در تاریخ سه شنبه ۹8/11/8 در سالن اجتماعات شماره سه ساعت 14 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

فاطمه محمدی 98/11/15

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه محمدی دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی در تاریخ سه شنبه ۹8/11/15 در سالن اجتماعات شماره دو ساعت 10 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

مهدی دادگر 98/11/16

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای مهدی دادگر دانشجوی رشته آموزش زبان انگلیسی در تاریخ چهارشنبه ۹8/11/16 در سالن اجتماعات شماره دو ساعت 8 صبح در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

رقیه رحمتی فرجام 98/11/14

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم رقیه رحمتی فرجام دانشجوی رشته الهیات در تاریخ دوشنبه ۹8/11/14 در سالن اجتماعات شماره سه ساعت 14 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

شهاب الهی سرمد 98/11/7

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای شهاب الهی سرمد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ادبیات و زبان فارسی در تاریخ دوشنبه ۹8/11/7 در سالن جلسات شماره 3 ساعت 10 صبح واقع در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

گل باغ سلیمانی 98/11/16

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم گل باغ سلیمانی دانشجوی رشته زبان و ادبیات عرب در تاریخ چهارشنبه ۹8/11/16 در سالن اجتماعات شماره سه ساعت 15 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

علی رایگان 98/11/5

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای علی رایگان دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی در تاریخ شنبه ۹8/11/5 در سالن جلسات شماره 3 ساعت 10 صبح واقع در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

پرویز سلیمی 98/11/14

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای پرویز سلیمی دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی در تاریخ دو شنبه ۹8/10/14 در سالن جلسات شماره 3 ساعت 10 صبح واقع در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

مهنوش سپهری کهریزی 98/11/8

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهنوش سپهری کهریزی دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی در تاریخ سه شنبه ۹8/11/8 در سالن جلسات شماره 3 ساعت 10.30 صبح واقع در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

پریوش بخشی 98/11/14

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم پریوش بخشی دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی در تاریخ دوشنبه ۹8/11/14 در سالن اجتماعات شماره دو ساعت 14 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

محمد گل گل نیا 98/11/8

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد گل گل نیا دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا-اقلیم شناسی در تاریخ سه شنبه ۹8/11/8 در سالن جلسات شماره 3 ساعت 14 واقع در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

زهرا فتحی مجد 98/11/7

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا فتحی مجد دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث در تاریخ دوشنبه ۹8/11/7 در سالن جلسات شماره 3 ساعت 10 صبح واقع در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

ماندانا صدفی 98/11/5

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم ماندانا صدفی دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی در تاریخ شنبه ۹8/11/5 در سالن جلسات شماره 3 ساعت 13 صبح واقع در دانشکده معماری برگزار خواهد شد.

فیروز تبر زرد 98/11/6

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای فیروز تبر زرد دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا در تاریخ یکشنبه ۹8/11/6 در سالن جلسات شماره 2 ساعت 10 صبح واقع در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

سماء السادات روشن 98/11/16

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم سماءالسادات روشن دانشجوی رشته زبان و ادبیات عرب در تاریخ چهارشنبه ۹8/10/16 در سالن اجتماعات شماره سه ساعت 14 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.