مرضیه اکبری 98/12/5

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم مرضیه اکبری دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث در تاریخ دوشنبه ۹8/12/5 در سالن اجتماعات شماره دو ساعت 10 صبح در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

آیت فتحی 98/12/12

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای آیت فتحی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب در تاریخ دو شنبه ۹8/12/12 در سالن جلسات شماره 2 ساعت 10 صبح واقع در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

شیوا حیدری هلشی 98/12/5

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم شیوا حیدری هلشه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی در تاریخ یکشنبه ۹8/12/5 در سالن اجتماعات شماره 3 ساعت 10:30 صبح در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

اعظم بیات 98/12/12

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم اعظم بیات دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان عربی در تاریخ دوشنبه ۹8/12/12 در سالن جلسات شماره 2 ساعت 8 صبح واقع در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

زهرا سورنی 98/12/5

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا سورنی دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات عرب در تاریخ دوشنبه ۹8/12/5 در سالن جلسات شماره 1 ساعت 10:30 صبح واقع در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.