علی عسگر خدادادی 98/4/18

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای علی عسگر خدادادی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ادبیات عرب در تاریخ سه شنبه ۹۷/4/18 ساعت ۱0 در سالن جلسات 3 دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

وحید سهرابی 98/4/26

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای وحید سهرابی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد جغرافیا در تاریخ جهار شنبه ۹۷/4/26 ساعت ۱0 در سالن جلسات 3 دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

سمیه صولتی 98/4/25

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم سمیه صولتی دانشجوی مقطع دکتری ادبیات عرب در تاریخ سه شنبه ۹۷/4/25ساعت ۱1 در سالن جلسات 3 دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

سمیره خسروی ۹۸/4/25

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم سمیره خسروی نیا دانشجوی مقطع دکتری ادبیات عرب در تاریخ سه شنبه ۹۷/4/25 ساعت 9 در سالن جلسات 3 دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.