خدیجه بلبلی ۹۸/10/9

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم خدیجه بلبلی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث در تاریخ دوشنبه ۹8/10/9 در سالن جلسات شماره 2 ساعت 10 صبح واقع در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

عزیز قادری ۹۸/9/20

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای عزیز قادری دانشجوی رشته ادبیات عرب در تاریخ چهارشنبه ۹8/10/16 در سالن اجتماعات شماره دو ساعت 10 صبح در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.