سارا محمد زاده ۹۹/۱۲/۲۰

استادراهنما:

دکترعبدالرضا نادریفر

 

استاد مشاور:

------------

اساتید داور داخلی :

دکتر محمد ابراهیم مالمیر

دکتر امیر عباس عزیزی فر

 

نماینده تحصیلات تکمیلی :

دکتر مریم رحمتی ترکاشوند

در تاریخ 99/12/20 ساعت 8 صبح  بصورت حضوری در سالن جلسات 2 برگزار می شود

 

تورج سهرابی 99/12/08

استاد راهنما:

دکتر یحیی معروف

 

استاد مشاور:

دکتر محمدنبی احمدی

دکترتورج زینی وند

 

اساتید داور داخلی :

دکتر علی دودمان کوشکی

دکتر مجید محمدی

 

نماینده تحصیلات تکمیلی :

دکترمحمد ایرانی

 

در تاریخ 99/12/08 ساعت 19 در سامانه LMS برگزار می شود