مدیر اداره آموزش

نام و نام خانوادگی:محمد رسول یزدانی
تحصیلات: کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی
تلفن تماس:08334283960

 

کارشناسان آموزش

نام و نام خانوادگی:شورانگیز تنها
تلفن تماس:08334269460

 

 

نام و نام خانوادگی:میترا حق ندری

تلفن تماس:08334269460