مدیر اداره آموزش

 محمد رسول یزدانی

 کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

 تلفن : 08334283960

 پست الکترونیکی : -

 

   شرح وضایف:

 1. اجرای آیین نامه ها و مقررات آموزشی مصوب دانشگاه
 2.  برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرایی لازم برای اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه
 3.  نظارت و هماهنگی بر اجرای برنامه های آموزشی گروه ها و تلاش برای حل مشکل آموزشی آنها
 4. تهیه و تنظیم سیاست های آموزش دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده
 5.  نظارت بر تمام فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری
 6.  رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انضباطی
 7.  ارزشیابی عمل کرد آموزش سالانه اعضای هیئت علمی وکادر آموزشی دانشکده
 8.  ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه برای اجرای مقررات و دستورالعمل های آموزشی مصوب
 9.  تشکیل منظم جلسات شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده
 10.  ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه برای اجرای ضوابط و مقررات مربوطه
 11.  نظارت بر اجرای آزمون های مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری
 12. شرکت در جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و اجرا و انعکاس نتایج آن در دانشکده 

کارشناس بخش تحصیلات تکمیلی

 پروانه تندکار

 تلفن : 08334283960                         

 

 پست الکترونیکی : p.tondkar@razi.ac.ir

کارشناس آموزش

 میترا حق ندری

 تلفن : 08334283960                                

 

 پست الکترونیکی : -