اعضای هیات علمی

یحیی معروف

یحیی معروف

یحیی معروف    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل ونقد نثر دوره معاصر 2416429 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
آشنایی با فرهنگ لغت و کاربرد آنها 2416352 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
آشنایی با لهجه های عربی معاصر 2416378 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
ترجمه شفاهی (1) عربی به فارسی 2416367 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
فن ترجمه 2416334 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
کارگاه ترجمه 2416267 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
کارگاه قرائت و ترجمه قرآن 2 2420410 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نگارش 3 2416325 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
عربی( 3 )نظم عربی 2414378 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
عروض و قافیه 2416076 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فقه اللغه العربیه 2416045 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فنون و روش‌های پیشرفته ترجمه 2416082 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
قرائت و ترجمه متون تفسیری 2416332 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
گفت و شنود 3 2416326 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
گفت و شنود 3 2416326 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مقاله نویسی ومحاضره 2416279 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نثر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی 2416388 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آشنایی با فرهنگ لغت و کاربرد آنها 2416352 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
ترجمه از عربی به فارسی 2416327 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
ترجمه از فارسی به عربی 2416328 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2