اعضای هیات علمی

سیمین اسفندیاری

سیمین اسفندیاری

سیمین اسفندیاری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ فلسفه غرب 3 2424061 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
فلسفه غرب (2) 2424377 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
فلسفه معاصر 2424065 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
زبان تخصصی(2) 2424382 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فلسفه تطبیقی 2424071 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
فلسفه غرب(1) 2424372 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تاریخ فلسفه غرب 3 2424061 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
زبان تخصصی 3 2424058 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
فلسفه غرب (2) 2424377 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1