اعضای هیات علمی

غلامرضا سالمیان

غلامرضا سالمیان

غلامرضا سالمیان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحقیق درمعانی وبیان وفنون ادب فارسی 2414381 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
عروض و قافیه 2414050 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
متون نظم 4 قسمت چهارم حدیقه سنائی 2414026 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
بلاغت کاربردی 2414198 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
بلاغت وفنون ادب 2414528 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 5 نتیجه