اعضای هیات علمی

کوروش صابری

کوروش صابری

کوروش صابری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جامعه شناسی زبان 2418234 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روش تحقیق در زبان شناسی 2418140 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
گفت و شنود و آزمایشگاه 1 2418006 4 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آواشناسی انگلیسی 2418013 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/27 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1395
آواشناسی انگلیسی 2418013 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/27 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1395
جامعه شناسی زبان 2418234 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/17 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395
گفت و شنود و آزمایشگاه 2 2418007 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1