اعضای هیات علمی

شهاب مرادخانی

شهاب مرادخانی

شهاب مرادخانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمون سازی زبان 2418034 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
آزمون سازی زبان 2418034 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
تدریس عملی 2418470 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
خواندن متون مطبوعاتی 2418023 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
خواندن متون مطبوعاتی 2418023 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
گفت و شنود و آزمایشگاه 2 2418007 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
نگارش متون علمی دانشگاهی 2418471 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
خواندن متون مطبوعاتی 2418023 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
خواندن متون مطبوعاتی 2418023 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
روان شناسی زبان 2418295 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
گفت و شنود و آزمایشگاه 1 2418006 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آزمون سازی زبان 2418034 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/24 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1395
تدریس عملی 2418190 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395
خواندن و درک مفاهیم 2 2418002 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1395
کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه 2418024 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/17 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1395
کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه 2418024 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/17 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1395
گفت و شنود و آزمایشگاه 2 2418007 4 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395
نقد و برسی مسائل آموزش زبان 2418403 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395
نمایش 18 نتیجه
از 1