اعضای هیات علمی

پدرام لعل بخش

پدرام لعل بخش

پدرام لعل بخش    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ادبیات و نظریه‌های استعماری و پسا استعماری 2418444 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
پروژه کارورزی 2418285 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
پروژه کارورزی 2418285 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
ترجمه متون ادبی 2418269 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ترجمه متون ادبی 2418269 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
رویکردهای نقد ادبی 2418275 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
رویکردهای نقد ادبی 2418275 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
شعر معاصر انگلیسی 2418309 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مکتب های ادبی 2418046 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
ادبیات آمریکا 2418276 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
ادبیات آمریکا 2418276 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
بررسی ادبیات رنگین‌پوستان و مهاجران ایالات متحدة آمریکا 2418399 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تاریخ نقد ادبی 2418274 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تاریخ نقد ادبی 2418274 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمونه های شعر ساده 2418019 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمونه های شعر ساده 2418019 2 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
پروژه کارورزی 2418285 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395
پروژه کارورزی 2418285 2 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395
ترجمه متون ادبی 2418269 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1395
ترجمه متون ادبی 2418269 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2