اعضای هیات علمی

امیدعلی مرادی

امیدعلی مرادی

امیدعلی مرادی    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جغرافیای سیاسی ایران 2422084 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مبانی جغرافیای جمعیت 2422008 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مبانی جغرافیای جمعیت 2422008 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مبانی جغرافیای سیاسی 2422029 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مبانی جغرافیای سیاسی 2422029 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مبانی جغرافیای شهری 2422009 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مبانی جغرافیای شهری 2422009 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نقشه خوانی 2422126 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نقشه خوانی 2422126 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
جغرافیای تاریخی ایران 2422181 2 02 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
جغرافیای سیاسی ایران 2422084 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
جغرافیای شهری ایران 2422085 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
جغرافیای شهری ایران 2422085 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
فلسفه علم جغرافیا 2422097 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
فلسفه علم جغرافیا 2422097 2 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مدیریت نهادهای محلی در نواحی روستایی 2422508 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای 2422076 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
جغرافیای جمعیت ایران 2422082 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
مبانی جغرافیای جمعیت 2422008 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مبانی جغرافیای جمعیت 2422008 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2