اعضای هیات علمی

نورالدین یوسفی

نورالدین یوسفی

نورالدین یوسفی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش تدریس مهارتهای زبان 2418462 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی2 2418042 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی2 2418042 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان 2418456 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اصول و روش ترجمه 2418017 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اصول و روش ترجمه 2418017 2 02 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سمینار(مسائل آموزش زبان) 2418251 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آزمون سازی زبان 2418034 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/24 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1395
اصول و روش تدریس مهارتها 2418187 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395
برنامه ریزی درسی زبان 2418404 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1