اعضای هیات علمی

الیاس نورائی

الیاس نورائی

الیاس نورائی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سبک شناسی 2 نثر 2414060 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مبانی ادبیات پایداری 2414460 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
متون نظم 5 قسمت پنجم صائب 2414031 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
معانی و بیان1 2414053 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نثرفارسی (1 ) تاریخ بیهقی 2414371 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
ادبیات معاصر 1 نظم 2414067 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
تطور متون نثر فارسی 2414192 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
سبک شناسی 1 نظم 2414059 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
متون نظم 5 قسمت اول بوستان 2414027 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
متون نظم 5 قسمت اول بوستان 2414027 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1