اعضای هیات علمی

الیاس نورائی

الیاس نورائی

الیاس نورائی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بلاغت وفنون ادب 2414528 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
تاریخ ادبیات 2 2414057 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
متون نظم 5 قسمت اول بوستان 2414027 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سبک شناسی 2 نثر 2414060 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مبانی ادبیات پایداری 2414460 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
متون نظم 5 قسمت پنجم صائب 2414031 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
معانی و بیان1 2414053 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نثرفارسی (1 ) تاریخ بیهقی 2414371 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
ادبیات معاصر 1 نظم 2414067 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
تطور متون نثر فارسی 2414192 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
سبک شناسی 1 نظم 2414059 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
متون نظم 5 قسمت اول بوستان 2414027 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
متون نظم 5 قسمت اول بوستان 2414027 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1