اعضای هیات علمی

ناصر ملکی

ناصر ملکی

ناصر ملکی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ادبیات تطبیقی 2418447 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
بیان شفاهی داستان 2418265 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
بررسی آثار نمایشنامه نویسان بزرگ جهان 2418306 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
درآمدی بر ادبیات انگلیسی1 2418025 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
درآمدی بر ادبیات انگلیسی1 2418025 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
جریانهای نو در نظریه و نقد ادبی 2418228 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 2418026 2 02 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
شعر دوره رمانتیک 2418313 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نقد ادبی 2418305 4 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمونه های نثر ساده 2418018 2 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمونه های نثر ساده 2418018 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ادبیات جهان 2418277 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395
ادبیات جهان 2418277 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395
بیان شفاهی داستان 2418265 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1395
درآمدی بر ادبیات انگلیسی1 2418025 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1395
شعر معاصر انگلیسی 2418309 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395
نمایش 16 نتیجه
از 1