اعضای هیات علمی

علی اکبر محسنی

علی اکبر محسنی

علی اکبر محسنی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحقیق درمباحث علوم بلاغی 2416281 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
صرف و نحو کاربردی با گرایش ترجمه 4 2416288 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
علوم بلاغی 2 2416017 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مباحث علوم بلاغی 2416383 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
علوم بلاغی1 2416010 4 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
علوم بلاغی 3 (بدیع) 2416318 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
علوم بلاغت1(معانی) 2416220 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نحو 3 2416298 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تحقیق درمباحث علوم بلاغی 2416281 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
علوم بلاغی 2 2416017 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1