اعضای هیات علمی

وحید مبارک

وحید مبارک

وحید مبارک    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحقیق در دستورزبان فارسی 2414379 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
قرائت متون عربی قسمت دوم نثر قدیم و جدید 2414040 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
متون نثر 3 قسمت اول کلیله و دمنه1 2414035 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
متون نظم 3 قسمت اول شاعران حوزه ادبی خراسان 2414020 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تاریخ زبان فارسی 2414012 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تطورمتون شعر فارسی 2414191 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
دستور زبان فارسی(1) 2414010 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
قرائت متون عربی قسمت چهارم شعر قدیم و جدید 2414042 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
متون نظم 3 قسمت سوم نظامی 2414022 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
متون نظم و نثر عربی 2414458 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
دستور تاریخی وتطبیقی زبان فارسی 2414529 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
دستور زبان فارسی(2) 2414011 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
قرائت متون عربی قسمت سوم منتخب نهج البلاغه 2414041 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
متون نثر 3 قسمت اول کلیله و دمنه1 2414035 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نثر فارسی (2)تاریخ جهانگشاو مرزبان نامه 2414375 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1