اعضای هیات علمی

محمدنبی احمدی

محمدنبی احمدی

محمدنبی احمدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مباحث صرفی ونحوی 2416382 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه 1 2416061 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه 1 2416061 2 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه 1 2416061 2 04 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه 1 2416061 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه 3 2416068 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه 3 2416068 2 03 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه 3 2416068 2 04 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه 3 2416068 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
علوم بلاغی و زیبا شناختی قرآن 1 2420422 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
گفت و شنود 3 2416326 2 04 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
گفت و شنود 3 2416326 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مکالمه و محاضره 2 2420337 1 01 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
ادبیا ت عرب 4 علوم بلاغت 2421004 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
ادبیات عرب 4 علوم بلاغت 2424021 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه 2 2416064 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه 2 2416064 2 04 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
تحقیق درمباحث صرفی نحوی 2416280 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
ترجمه قرآن کریم 2416331 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
علوم بلاغی 2420361 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 20 نتیجه
از 1