اعضای هیات علمی

مجتبی بیگلری

مجتبی بیگلری

مجتبی بیگلری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ حدیث 2420360 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
علوم قرآنی2 2420206 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 2 نتیجه