اعضای هیات علمی

فاطمه کلاهچیان

فاطمه کلاهچیان

فاطمه کلاهچیان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحقیق در مکتب های ادبی جهان 2414525 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
شناخت ادبیات دفاع مقدس 2414577 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
متون نثر2 قسمت دوم کشف الاسرار 2414034 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مطالعات تطبیقی ادبیات پایداری ایران و جهان 2414573 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
بدیع 2414014 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
تحلیل متون نظم پایداری 2414465 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
متون نظم 3 قسمت اول شاعران حوزه ادبی خراسان 2414020 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
متون نظم 3 قسمت اول شاعران حوزه ادبی خراسان 2414020 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1