اعضای هیات علمی

جعفر توکلی

جعفر توکلی

جعفر توکلی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جغرافیا و جهانی شدن 2422090 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کاربردی در برنامه‌ریزی روستایی 2422509 2 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مبانی جغرافیای روستایی 2422010 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مبانی جغرافیای گردشگری 2422074 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مبانی جغرافیای گردشگری 2422074 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مدل ها و تکنیکهای برنامه ریزی روستایی 2422514 2 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
جغرافیای خاکها 2422037 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
جغرافیای خاکها 2422037 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
روش های برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین 2422077 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روش‌های تحقیق پیشرفته در برنامه‌ریزی روستایی 2422507 2 01 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مبانی جغرافیای اقتصادی 2422072 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مبانی جغرافیای اقتصادی 2422072 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مبانی جغرافیای گردشگری 2422074 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مبانی محیط زیست 2422049 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مبانی محیط زیست 2422049 2 02 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
جغرافیای خاکها 2422037 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
جغرافیای خاکها 2422037 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
جغرافیا و جهانی شدن 2422090 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
مبانی جغرافیای اقتصادی 2422072 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
مدیریت منابع آب ایران 2422102 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2