اعضای هیات علمی

جعفر میرزایی پرگلی

جعفر میرزایی پرگلی

جعفر میرزایی پرگلی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ادبیات معاصر 2418278 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
ادبیات معاصر 2418278 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
ادبیات و فلسفه 2418446 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
داستان کوتاه 2418206 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 1 2418039 4 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 1 2418039 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نمایشنامه قرون 17 تا 20 2418273 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
ادبیات اروپا 2418311 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
ادبیات قرن 17 و18 2418307 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
انسان‌گرایی لیبرال در ادبیات انگلیسی: رویکرد انتقادی 2418235 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
فنون و صناعات ادبی 2418043 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
فنون و صناعات ادبی 2418043 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نقد وبررسی ادبیات فارسی 2418312 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
ادبیات معاصر 2418278 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/22 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395
ادبیات معاصر 2418278 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/22 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395
داستان کوتاه 2418206 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395
سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 1 2418039 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1395
سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 1 2418039 4 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1395
مکتب های ادبی 2418046 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1395
نمایش 19 نتیجه
از 1