اعضای هیات علمی

جعفر معصوم پور سما کوش

جعفر معصوم پور سما کوش

جعفر معصوم پور سما کوش    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدل ها ی آب وهواشناسی 2422371 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مراکز منطقه‌ای کنترل آب و هوای ایران 2422465 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
میکرو کلیماتولوژی 2422059 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نظریه‌ها و روش‌های پیشرفته تحقیق در آب و هواشناسی 2422491 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آب وهوای کره زمین 2422025 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
اقلیم شناسی دینامیک 2422117 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مدل سازی آب وهوایی 2422354 2 01 هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1