اعضای هیات علمی

حسن ذوالفقاری

حسن ذوالفقاری

حسن ذوالفقاری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 34283907
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آب وهوا شناسی توریسم 2422367 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
اثرات زیست محیطی توسعه منابع آب 2422383 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مباحث ویژه گرایش رساله 2422358 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 3 نتیجه