اعضای هیات علمی

حجت دارابی

حجت دارابی

حجت دارابی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
باستان شناسی بین النهرین از آغازکشاورزی تا آغاز ادبیات 2428032 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تاثیر و تاثر تمدنهای پیش باستانی ایران به کشورهای مجاور 2428020 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
موزه داری 2428024 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 3 نتیجه