اعضای هیات علمی

عبدالله غلامی

عبدالله غلامی

عبدالله غلامی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آیین نگارش متون علمی 2420436 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اصول و مقدمات تفسیر 2420416 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
تفسیرقرآن 2 2420203 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
علوم قرآنی 2 2420345 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ماخذ شناسی حدیث 2420424 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
تاریخ قرآن 2 2420340 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تاریخ قرآن 2420201 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
شناخت نهج البلاغه 2420427 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
علوم قرآنی 1 2420344 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
علوم قرآنی4 2420208 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
کلیات فقه و مبانی اسلامی 2420403 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اصول الفقه 3 2424022 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
تاریخ قرآن 1 2420339 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
تاریخ وحدیث 1 2420197 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
فقه 2 2424015 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1