اعضای هیات علمی

عبدالله غلامی

عبدالله غلامی

عبدالله غلامی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ قرآن 2 2420340 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تاریخ قرآن 2420201 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
شناخت نهج البلاغه 2420427 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
علوم قرآنی 1 2420344 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
علوم قرآنی4 2420208 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
کلیات فقه و مبانی اسلامی 2420403 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اصول الفقه 3 2424022 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
تاریخ قرآن 1 2420339 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
تاریخ وحدیث 1 2420197 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
فقه 2 2424015 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1