اعضای هیات علمی

فرامرز باقرآبادی

فرامرز باقرآبادی

فرامرز باقرآبادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ادله اثبات دعوی 2426050 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آئین دادرسی مدنی 2426089 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تاریخ حقوق 2426099 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حقوق مدنی (2) اموال و مالکیت 2426025 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
حقوق مدنی (7) عقود معین قسمت ب 2426030 3 01 هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آیین دادرسی مدنی 3 2426034 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق تجارت الکترونیک 2426129 1 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/05 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق تجارت الکترونیک 2426129 1 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/05 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق تجارت بین الملل 2426094 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق مالکیت فکری 2426127 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق مالکیت فکری 2426127 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
داوری بین المللی 2426087 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
زبان خارجه 1 2421067 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آیین دادرسی مدنی 2 2426033 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
آئین دادرسی مدنی 2426089 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
تاریخ حقوق 2426099 1 01 هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق مدنی (2) اموال و مالکیت 2426025 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق مدنی (7) عقود معین قسمت ب 2426030 3 03 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق مدنی (7) عقود معین قسمت ب 2426030 3 02 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
مالکیت معنوی 2426071 1 01 هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2