اعضای هیات علمی

جمال فرزند وحی

جمال فرزند وحی

جمال فرزند وحی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ وحدیث 1 2420197 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تعلیم و تربیت اسلامی 2421042 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
تفسیر قرآن 2 2424029 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
علوم قرآنی 1 2420205 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
فقه الحدیث 1 2420347 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
فقه الحدیث 1 2420347 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
قرائت متون فقهی و تفسیری 2420364 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تاریخ حدیث 2420360 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تفسیر تخصصی 2 2420334 4 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تفسیرقرآن 1 2420202 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تفسیرقرآن 3 2420204 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فقه الحدیث 2420196 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ماخذ شناسی تفاسیر قرآن 2420415 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اصول و مقدمات تفسیر 2420416 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
تفسیر تخصصی 1 2420333 4 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
تفسیرقرآن 2 2420203 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
تفسیر قرآن 2 2421031 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 17 نتیجه
از 1