اعضای هیات علمی

جمال فرزند وحی

جمال فرزند وحی

جمال فرزند وحی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ حدیث 2420360 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تفسیر تخصصی 2 2420334 4 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تفسیرقرآن 1 2420202 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تفسیرقرآن 3 2420204 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فقه الحدیث 2420196 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ماخذ شناسی تفاسیر قرآن 2420415 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اصول و مقدمات تفسیر 2420416 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
تفسیر تخصصی 1 2420333 4 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
تفسیرقرآن 2 2420203 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
تفسیر قرآن 2 2421031 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1