اعضای هیات علمی

فیروز مجرد

فیروز مجرد

فیروز مجرد    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آب وهوا شناسی کشاورزی 2422368 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آمار و احتمالات(2)کاربرد آمار در جغرافیا 2422035 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
آمار و احتمالات(2)کاربرد آمار در جغرافیا 2422035 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
دیدگاه‌ها و روش‌های جدید درآب وهواشناسی 2422470 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مدیریت منابع آب ایران 2422102 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مسائل آب 2422011 2 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مسائل آب 2422011 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آب و هوای ایران 2422012 2 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آب و هوای ایران 2422012 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آب و هواشناسی کشاورزی پیشرفته 2422469 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آمار و احتمالات(1) 2422064 2 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آمار و احتمالات(1) 2422064 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روش های پیشرفته آماری در آب وهوا شناسی 2422363 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مبانی هیدرولوژی 2422069 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مبانی هیدرولوژی 2422069 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آب وهوا شناسی کشاورزی 2422368 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
اقلیم شناسی آماری 2422118 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
آمار و احتمالات(2)کاربرد آمار در جغرافیا 2422035 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
آمار و احتمالات(2)کاربرد آمار در جغرافیا 2422035 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
موضاعات وروش های نو در آب وهواشناسی 2422356 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 20 نتیجه
از 1