اعضای هیات علمی

ابراهیم رحیمی زنگنه

ابراهیم رحیمی زنگنه

ابراهیم رحیمی زنگنه    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل متون نظم پایداری 2414465 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
عرفان نظری 1 2424064 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
متون نظم 4 قسمت دوم مثنوی2 2414024 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
متون نظم 4 قسمت سوم منطق الطیر عطار 2414025 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
غزلیات شمس 2414063 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
متون نثر 4 قسمت دوم مرصادالعباد 2414038 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نظم فارسی(2) ناصرخسرووسنائی 2414372 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تحقیق در متون عرفانی وحکمی1 2414526 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
متون نظم 4 قسمت سوم منطق الطیر عطار 2414025 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1