اعضای هیات علمی

عیسی نجفی

عیسی نجفی

عیسی نجفی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی 2414070 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
عربی(2 )نثر عربی 2414377 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
متون نثر 3 قسمت اول کلیله و دمنه1 2414035 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نظریه ها و نقد ادبی 2414194 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نقد ادبی 2414052 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
تحلیل متون نثر پایداری 2414571 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
متون نظم 3 قسمت دوم مسعودسعد 2414021 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
متون نظم 5 قسمت چهارم حافظ 2 2414030 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نظریه ها و نقد ادبی 2414194 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تاریخ تحلیلی ادبیات پایداری فارسی 2414572 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
عربی(2 )نثر عربی 2414377 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
متون نظم 2 قسمت دوم رستم و اسفندیار 2414018 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نقد ادبی 2414052 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نقد ادبی 2414052 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1