اعضای هیات علمی

عیسی نجفی

عیسی نجفی

عیسی نجفی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل متون نثر پایداری 2414571 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
متون نظم 3 قسمت دوم مسعودسعد 2414021 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
متون نظم 5 قسمت چهارم حافظ 2 2414030 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نظریه ها و نقد ادبی 2414194 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تاریخ تحلیلی ادبیات پایداری فارسی 2414572 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
عربی(2 )نثر عربی 2414377 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
متون نظم 2 قسمت دوم رستم و اسفندیار 2414018 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نقد ادبی 2414052 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نقد ادبی 2414052 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1