اعضای هیات علمی

محمدابراهیم مالمیر

محمدابراهیم مالمیر

محمدابراهیم مالمیر    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحقیق در متون عرفانی وحکمی1 2414526 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
قرائت متون عربی قسمت سوم منتخب نهج البلاغه 2414041 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مبانی عرفان و تصوف 2414055 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
متون نظم 1 قسمت دوم فرخی و کسائی 2414016 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
متون نظم 5 قسمت سوم حافظ 1 2414029 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
رایانه و فضای مجازی 2420408 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
قرائت متون عربی قسمت اول آیاتی از قرآن کریم 2414039 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
قرائت متون عربی قسمت پنجم تاریخ ادبیات عرب 2414043 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/05 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
متون عربی نظم ونثر (1) 2414523 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
متون نظم 4 قسمت اول مثنوی مولوی 1 2414023 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مرجع شناسی و روش تحقیق(1) 2414013 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات پایداری 2414574 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نظم فارسی(4) مثنوی 2414384 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آشنایی باعلوم قرآنی 2414069 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
سیرآراء وعقایداسلا می 2414382 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
قرائت متون عربی قسمت دوم نثر قدیم و جدید 2414040 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
مبانی عرفان و تصوف 2414055 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مبانی عرفان و تصوف 2414055 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
متون نظم 4 قسمت دوم مثنوی2 2414024 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 19 نتیجه
از 1